50 Ratkaisua tulevaisuuden piiritoimintaan

50 Ratkaisua tulevaisuuden piiritoimintaan

Kuluvien vuosien aikana olen kuullut ja ideoinut paljon kehittämistoimenpiteitä piirimme toimintaa. Meillä on mahdollisuudet rakentaa entistä parempaa järjestötoimintaa, rohkeasti ravistelemalla rakenteita ja toisaalta lisäämällä apuvälineitä, jotta kunnallisjärjestöt ja puolueosastot voisivat menestyä paikallisesti. Toimenpiteet on suunniteltu myös vahvistamaan poliittista toimintaa ja vaikuttamiskykyä koko piirin alueella. Toimenpiteet perustuvat puolueen ohjeisiin ja muun muassa aktiivisen paikallistoiminnan visioon.

Jos tulen valituksi piirin puheenjohtajaksi, haluan edistää erityisesti näitä 50 asiaa.

 1. Kehitetään piirin oma järjestöstrategia. Strategia pohjautuu SDP aktiivisen paikallistoiminnan visioon ja se pyrkii vastaamaan kysymyksiin 2030-luvun piiritoiminnasta.
 2. Perataan läpi edelliset puolueen teettämät jäsenkyselyt. Hahmotetaan keskeiset kehityskohdat ja lähdetään systemaattisesti taittamaan tuloksia parempaan suuntaan.
 3. Järjestetään SDP tulee kylään kampanja jokaisessa piirin kunnassa. Tapahtuma on ensisijaisesti kuntalaisia varten, mutta se tehdään yhdessä osaston ja piirin voimin, niin että piiri mahdollistaa päättäjien ja kuntalaisten tapaamisen.
 4. Vahvistetaan piirin poliittista työtä laatimalla oma alueellinen poliittinen ohjelma
 5. Tehdään piirille puolueosastojen koulutussuunnitelma
 6. Jalkautetaan piirin viestintään paikalliselle tasolle, koulutetaan piirille viestintä agentit. Agentit pyrkivät kouluttamaan peuolueosastojen jäseniä erityisesti sosiaalisen median viestintää varten.
 7. Otetaan käyttöön viestinnän vuosikello tukemaan piirin viestintään.
 8. Piirin uutiskirjeisiin otetaan mukaan ajankohtaisia poliittisia nostoja ja vieraskynä palsta, mihin piirin alueella toimivat vaikuttajat voivat nostaa ajankohtaisia poliittisia teemoja.
 9. Keskitetään piirin sisäisiä viestintäkanavia yhteen kanavaan usean Facebook-ryhmän sijaa. Tarvittaessa kartoitetaan uusia sisäisen viestinnän kanavia.
 10. Pilotoidaan whats´app-uutiskirjettä piirin jäsenille
 11. Luodaan osastotoimijoita varten piirin oma materiaalipankki. Materiaalipankkiin kerätään viestinnällisiä materiaaleja. Kuten Canva-pohjia. Lisäksi materiaalipankkiin voidana lisästä lyhyitä videomuotoisia koulutuksia.
 12. Uudelle piirihallitukselle järjestetään perehdytysseminaari
 13. Palautetaan piirin järjestämät koko jäsenistölle avoimet koulutustapahtumat.
 14. Tarjotaan vuosittain uusille jäsenille sisävesiristeily. Risteily järjestetään vuorovuosittain Vanajavedellä ja Vesijärvellä.
 15. Tarjotaan ensimmäistä kertaa piirin tapahtumaan osallistuvalle henkilölle maksuton tapahtuma.
 16. Koulutetaan ensi kertaa ehdolla olevia henkilöitä varten vapaaehtoisia ehdokasmentoreita tukemaan ehdokastyöskentelyä paikallisesti.
 17. Luodaan selkeät pelisäännöt ja työnjako piirin ja aluevaltuustoryhmien kanssa. Tehostetaan sääntöjen ja poliittisenohjesäännön mukaista työnjakoa piirin toiminnassa.
 18. Rakennetaan työkalu seuraamaan hyvinvointialueiden poliittista valmistelua. Tehostetaan samalla piirihallituksen valmiuksia seurata hyvinvointialueen päätöksenteon sujuvuutta ja aluevaltuustoryhmien mahdollisuutta tuoda asioita piirihallituksen tietoon.
 19. Tuodaan alueen päätöksentekoa lähemmäs jäsenistöä tekemällä aluevaltuustoryhmien kiertämisestä säännöllisempää. Pyritään luoda vakiintuneita tapahtumia aluevaltuustoryhmille, mitkä lisäävät vuorovaikutusta kansalaisten kanssa.
 20. Pidetään huoli, että puoluekokousryhmässä käytetään aikaa myös kouluttautumiseen. Osallistetaan koko ryhmää poliittisten asioiden käsittelyyn. Mahdollistetaan menestyminen myös henkilövaaleissa.
 21. Elävöitetään piirikokouksia. Kehitetään piirikokouksia entistä enemmän konferenssi muotoisiksi. Piirikokouksissa on säännöllisesti koulutuksellista ohjelmaa ja mielenkiintoisia alustajia puoluejohdon lisäksi.
 22. Taloudellisten resurssien puitteissa elävöitetään piirin opintomatka toimintaa. Opintomatkat voisivat kohdistua esimerkiksi EU:n keskeisiin toimielimiin, Ruotsiin tai Saksaan.
 23. Mahdollistetaan KSR-yhteistyön avulla alueelle kulttuuritoimintaa, joka houkuttelee uusia jäseniä. Pidetään samalla kiinni työväenkulttuuri perinteestä.
 24. Vahvistetaan yhteyttä ay-liikkeeseen. Pyydetään ammattiyhdistysliikkeen edustajia puhumaan ja kouluttamaan piirin tapahtumille.
 25. Syvennetään yhteyksiä nuorisopiiriin. Pidetään säännöllisiä tapaamisia jäsenhankinnasta ja mm. oppilaitoskiertueesta. 
 26. Luodaan tavoitteet alle 30-vuotiaiden jäsenten mukaan ottamisesta ja sitouttamisesta puolueen toimintaan. Lisäksi pyritään löytämään tapoja, miten SDP:ssä vaikuttavat nuoret aikuiset voisivat verkostoitua paremmin piirin alueella.
 27. Kannustetaan hämäläisiä kuntapäättäjiä tapaamaan aktiivisesti nuorisovaltuustoja ja oppilaitosten opiskelijakuntia. Pyritään houkuttelemaan nuorisoedustajia vappupuhujiksi ympäri vaalipiiriä.
 28. Mahdollisuuksien mukaan palkataan piirille nuoria kesätyöntekijöitä tai korkeakouluharjoittelijoita.
 29. Kerätään ja kootaan osastoilta ideoita mallitapahtumien järjestämiseksi. Julkaistaan nämä osastojen käytettäväksi.
 30. Palkitaan jäseniä näiden saavutuksistaan järjestöllisessä ja poliittisessa työssä. Esimerkiksi aina syyspiirikokouksessa valitaan vuoden talkoolainen.
 31. Palkitaan puolueosastoja näiden saavutuksista järjestöllisessä ja poliittisessa työssä.
 32. Luodaan osastojen puheenjohtajille oma puheenjohtajaverkosto helpottamaan tiedon jakamista ja verkoistoitumista.
 33. Kehitetään häirintäyhdyshenkilö toimintaa ja varmistetaan, että piirin tapahtumat ovat kaikille osallistujille esteettömiä sekä turvallisia.
 34. Hyödynnetään puolueen tarjoamaa tutkimustietoa Hämeen vaalipiiristä ja suunnitellaan vaalityötä tietoon pohjautuen. Koulutetaan myös osastoja ja kunnallisjärjestöjä seuraamaan tätä tietoa.
 35. Koordinoidaan piirin laajuista koputtelukampanjaa. Pyritään vahvistamaan SDP:n äänestäjäpohjaa Hämeessä ja luomaan koputtelukampanjoinnista rutiini järjestöväelle.
 36. Pidetään yhteyttä jäsenistöön pitämällä soittelutalkoita piirin jäsenille.
 37. Tarjotaan osastoille tukea hankkimalla kennolevy vaalijulisteet koko piirille.
 38. Päivitetään säännöllisesti piirin jakomateriaaleja. Piirillä tulee olla yleisesite, jotka on helppo jakaa myös vaalien välissä.
 39. Jalkaudutaan myös vaalien välissä erilaisiin yleisötapahtumiin yhdessä puolueosastojen kanssa. Pidetään huolta, että SDP:n tunnettuus kasvaa koko vaalipiirin laajuisesti.
 40. Tehdään aktiivisesti uusia koordinoituja poliittisia avauksia. Pyritään aidosti olemaan Hämeen johtava poliittinen voima.
 41. Rakennetaan hiljalleen piirille välinevuokraamo, josta puolueosastot voivat lainata esimerkiksi videokuvausta varten laitteita. 
 42. Luodaan piirille pitkän aikavälin tilastrategia. Ratkaistaan kysymys piiritoimiston modernisoinnista ja omistajuudesta.
 43. Muokataan piirin keskeisistä asiakirjoista informatiivisempia. Lisätään toimintasuunnitelmaan selkeitä seurattavia tavoitteita ja toimenpiteitä näiden aikaansaamiseksi. Pidetään huolta raportoinnista toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen osalta.
 44. Pidetään huolta piirin varallisuuden kestävästä hallinnoinnista. Seurataan aktiivisesti piirin sijoitussalkun kehittymistä ja raportoidaan siitä myös piirikokouksissa.
 45. Luodaan piirille keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma tukemaan piirin varainhankintaa ja omaisuuden hallintaa.
 46. Varmistetaan piirin rahoituspohja niin, että piiri voi hakemusta vastaan myöntää puolueosastoille projektirahoitusta kehittämistoimintaan.
 47. Pyritään laskemaan piirin hiilipäästöjä vähitellen suunnittelemalla toimintaa enemmän kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi.
 48. Perustetaan juhlavuositoimikunta suunnittelemaan piirin 120-vuotisjuhlaa ja asetetaan tavoitteen juhlavuodelle.
 49. Kerätään muistoja piirin toiminnasta sen historian ajalta. Taltioidaan muistot sähköiseen muotoon yhdessä Työväen arkiston kanssa.
 50. Haetaan avustusta piirin 125-vuotishistoriikin julkaisua varten.

Jätä kommentti